To English
Sang tiếng Việt

Welcome to Mapotour

Chào mừng đến với Mapotour

I'm a tour guide Tony.

This website is a place where you can choose a tarot card and then get the tour course from it.

Tôi là Toàn, hướng dẫn viên du lịch.

Trang web này là nơi bạn có thể chọn một lá bài tarot và sau đó nhận lộ trình du lịch từ nó.

Richness

Sự giàu có

Buddhist monks in the past thought that they had much enough. But I wonder if they really did. But now we seem to have much enough. We don’t worry about food any more. Instead, we are worrying about our weight.

Các nhà sư Phật giáo trong quá khứ nghĩ rằng họ có nhiều là đủ. Nhưng tôi tự hỏi liệu họ có thực sự có như vậy không. Nhưng bây giờ chúng ta dường như đã có đủ. Chúng ta không còn lo lắng về thức ăn nữa. Thay vào đó, chúng ta đang lo lắng về cân nặng của mình.


Written by Tony at mapotour.com
Feel free to contact me via @mapotour at Zalo
Do Tony viết tại mapotour.com
Vui lòng liên hệ với tôi qua @mapotour tại Zalo