To English
Sang tiếng Việt

Welcome to Mapotour

Chào mừng đến với Mapotour

I'm a tour guide Tony.

This website is a place where you can choose a tarot card and then get the tour course from it.

Tôi là Toàn, hướng dẫn viên du lịch.

Trang web này là nơi bạn có thể chọn một lá bài tarot và sau đó nhận lộ trình du lịch từ nó.

Who is a thinker

Ai là người suy nghĩ

Are you a thinker? I’m going to tell you about thinkers. They are people who like thinking. They are always thinking about many things from daily happenings to the destinies. Thinking is so powerful activity that only humans can do. But many thinkers are suffering from their too much thinking activities. Why is that? Because they have no goal or target. Therefore, they can’t use their powerful energy in a useful way.

Bạn có phải là người suy nghĩ? Tôi sẽ kể cho bạn nghe về những người suy nghĩ. Họ là những người thích suy nghĩ. Họ luôn suy nghĩ về nhiều điều từ những cuộc sống hàng ngày đến những số phận. Suy nghĩ là một hoạt động mạnh mẽ mà chỉ con người mới có thể làm được. Nhưng người suy nghĩ đang phải chịu đau từ những hoạt động suy nghĩ quá nhiều. Tại sao vậy? Bởi vì họ không có mục tiêu. Do đó, họ không thể sử dụng năng lượng mạnh mẽ của họ một cách hữu ích.


Written by Tony at mapotour.com
Feel free to contact me via @mapotour at Zalo
Do Tony viết tại mapotour.com
Vui lòng liên hệ với tôi qua @mapotour tại Zalo